• Báo cáo số 413/BC-UBND ngày 22/10/2019, Tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV

  Căn cứ Báo cáo số 168/BC-HĐND ngày 06/8/2019 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XV, UBND tỉnh đã có văn bản giao cho các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, giải quyết, trả lời trực tiếp cho đại biểu, cử tri. Sau đây là ý kiến tổng hợp, tiếp thu, giải trình, làm rõ của UBND tỉnh:

 • Báo cáo số 406/BC-UBND ngày 15/10/2019, Tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV

  Căn cứ Báo cáo số 85/BC-HĐND ngày 27/6/2019 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XV; UBND tỉnh đã có văn bản giao cho các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, giải quyết, trả lời trực tiếp cho đại biểu, cử tri. Sau đây là ý kiến tổng hợp, tiếp thu, giải trình, làm rõ của UBND tỉnh:

 • Báo cáo số 168/BC - HĐND, ngày 06/8/2019 tổng hợp kiến nghị của tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XV

  Sau kỳ họp thứ 10, đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức được 26 cuộc tiếp xúc với gần 1.600 đại biểu cử tri của các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện, thành phố. Kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã đã được chính quyền địa phương tiếp thu, giải quyết. Kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh có 57 ý kiến và có 06 ý kiến của cử tri các huyện đã kiến nghị nhiều lần đến nay chưa được giải quyết, tập trung vào những nhóm vấn đề sau:

 • Báo cáo số 185/BC - UBND, ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh về tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV; Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổng hợp

  Căn cứ ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 218/BC-HĐND ngày 06/12/2018 về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV, Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 09/01/2019 của HĐND tỉnh về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV; Thông báo số 208/TB-MTTQ-BTT ngày 28/11/2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, UBND tỉnh đã có văn bản số 307/UBND-TH giao cho các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, giải quyết, trả lời trực tiếp cho đại biểu, cử tri. UBND tỉnh tổng hợp kết quả trả lời như sau:

 • Báo cáo số 85/BC - HĐND, ngày 27/6/2019 tổng hợp kiến nghị của tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XV

  Trước kỳ họp thứ 10, các đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức được 26 cuộc tiếp xúc với gần 2.400 đại biểu cử tri của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố. Các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền của các huyện, thành phố được lãnh đạo địa phương tiếp thu và giải trình trực tiếp. Thường trực HĐND tổng hợp, báo cáo cụ thể như sau:

 • Báo cáo số 427/BC - UBND, ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, các ý kiến chưa nhất trí sau trả lời chất vấn từ Kỳ họp thứ 2 đến Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XV

  Căn cứ Báo cáo 914/BC-MTTQ-BTT ngày 08/6/2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Báo cáo số 88/BC-HĐND ngày 15/6/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV; Báo cáo số 89/BC-HĐND ngày 15/6/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp kiến nghị sau giám sát của HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV; Văn bản số 194/HĐND-TT ngày 26/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về giải quyết các ý kiến chưa nhất trí sau trả lời chất vấn từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XV (từ trang 125 đến 135); Báo cáo số 104/BC-HĐND ngày 25/7/2018 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV (từ trang 135 đên 197); Văn bản số 228/HĐND-TT ngày 03/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị giải quyết các ý kiến chưa nhất trí sau trả lời chất vấn, giải trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa XV, UBND tỉnh đã có văn bản số 3472/UBND-TH ngày 31/7/2018, Văn bản số 3607/UBND-TH ngày 07/8/2018 giao cho các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, giải quyết, trả lời trực tiếp cho đại biểu, cử tri. Toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh tổng hợp, phân loại, giải quyết, trả lời. Kết quả như sau:

 • Báo cáo số 03/BC - HĐND, ngày 09/01/2019 tổng hợp kiến nghị của tri sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XV

  Sau kỳ họp thứ tám, đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức được 28 cuộc tiếp xúc với gần 2.500 đại biểu cử tri của các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện, thành phố. Kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã đã được chính quyền địa phương tiếp thu, giải quyết. Kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh có 52 ý kiến và có 06 ý kiến của cử tri các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn đã kiến nghị nhiều lần đến nay chưa được giải quyết, tập trung vào những nhóm vấn đề sau:

 • Báo cáo số 218/BC - HĐND, ngày 06/12/2018 tổng hợp kiến nghị của tri trước kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XV

  Trước kỳ họp thứ tám, các đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức được 28 cuộc tiếp xúc với 2.242 đại biểu cử tri của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố. Các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền của các huyện, thành phố được lãnh đạo địa phương tiếp thu và giải trình trực tiếp. Thường trực HĐND tổng hợp, báo cáo cụ thể như sau:

 • Báo cáo số 427/BC-UBND ngày 08/11/2018 về việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, các ý kiến chưa nhất trí sau trả lời chất vấn từ kỳ họp thứ 2 đến sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV

  Căn cứ Báo cáo 914/BC-MTTQ-BTT ngày 08/6/2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Báo cáo số 88/BC-HĐND ngày 15/6/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV; Báo cáo số 89/BC-HĐND ngày 15/6/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp kiến nghị sau giám sát của HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV; Văn bản số 194/HĐND-TT ngày 26/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về giải quyết các ý kiến chưa nhất trí sau trả lời chất vấn từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XV (từ trang 125 đến 135); Báo cáo số 104/BC-HĐND ngày 25/7/2018 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV (từ trang 135 đên 197); Văn bản số 228/HĐND-TT ngày 03/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị giải quyết các ý kiến chưa nhất trí sau trả lời chất vấn, giải trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa XV, UBND tỉnh đã có văn bản số 3472/UBND-TH ngày 31/7/2018, Văn bản số 3607/UBND-TH ngày 07/8/2018 giao cho các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, giải quyết, trả lời trực tiếp cho đại biểu, cử tri. Toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh tổng hợp, phân loại, giải quyết, trả lời. Kết quả như sau:

 • Báo cáo số 187/BC - UBND, ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về tiếp thu giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XV đến nay

  Thực hiện ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 107/HĐND-TT ngày 19/4/2018 về đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; UBND tỉnh đã có văn bản số 1734/UBND-TH ngày 26/4/2018 giao cho các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, giải quyết, trả lời trực tiếp cho đại biểu, cử tri. Kết quả tổng hợp từ đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XV đến nay có 703 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cho đến trước báo cáo này đã có 384 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm, 319 ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết. Tại báo cáo lần này, có 120 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm, 199 ý kiến, kiến nghị đang triển khai thực hiện. Như vậy, sau báo cáo lần này sẽ có 504 ý kiến, kiến nghị được giải quyết dứt điểm, 199 ý kiến, kiến nghị đang thực hiện (kiến nghị đã thực hiện đạt tỷ lệ là 71,7%). Tại báo cáo lần này có 18 đơn vị chủ trì giải quyết, cụ thể như sau:

  1 2 3 4 5 6 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 13
 • Hôm nay: 736
 • Trong tuần: 3,330
 • Tất cả: 1,020,010
Đăng nhập