Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Trong những năm qua quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác Tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC), tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp tích cực để nâng cao hiệu quả công tác TCD và giải quyết KNTC. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TCD, giải quyết KNTC. Công tác TCD đã đi vào nề nếp; công tác giải quyết KNTC, nhất là giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài đã có những chuyển biến tích cực, hiệu quả giải quyết và trách nhiệm các cơ quan có thẩm quyền; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể ngày càng hiệu quả; công tác hòa giải tại cơ sở đã được chính quyền các cấp chú trọng hơn, hạn chế phát sinh đơn, thư ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

Theo báo cáo đánh giá sau giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh cho thấy: Chỉ tính từ 01/7/2016 đến 01/7/2021 toàn tỉnh đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật, 307 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn. Trên cơ sở các văn bản của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện theo thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc công tác TCD và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; xây dựng trụ sở TCD hoặc bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi dễ dàng cho người dân đến đăng ký; lịch TCD hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động thông báo, niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, kết quả: Về công tác TCD, trong 5 năm, toàn tỉnh tiếp 23.134 lượt công dân; 17.911 vụ việc kiến nghị, phản ánh, tố cáo, tiếp 597 đoàn đông người với 346 vụ việc; Tại các phiên TCD, người đứng đầu và cán bộ TCD của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã trực tiếp đối thoại, giải thích với công dân nhằm tháo gỡ những bức xúc, khúc mắc của người dân với chính quyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời, đã hướng dẫn 105 văn bản/105 vụ việc, hướng dẫn trực tiếp 337 vụ việc. Về giải quyết KNTC, toàn tỉnh tiếp nhận 23.912 đơn, trong đó 5.251 đơn khiếu nại, 1.201 đơn tố cáo, 17.151 đơn kiến nghị, 309 đơn thuộc lĩnh vực tư pháp; số đơn đủ điều kiện xử lý 20.896 đơn, đơn không đủ điều kiện xử lý 2.707 đơn với 825 đơn trùng. Về công tác thanh tra, kiểm tra đã triển khai 178 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 366 đơn vị, qua thanh tra phát hiện có 20 đơn vị có tồn tại, khuyết điểm trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm tại các đơn vị, công tác giải quyết KNTC đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về: thời hiệu giải quyết khiếu nại, thẩm quyền giải quyết, trình tự, thủ tục giải quyết KNTC được nâng lên, quyền lợi ích hợp pháp của công dân được đảm bảo; việc bảo vệ người tố cáo được thực hiện đúng quy định pháp luật; việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận xử lý tố cáo; việc hướng dẫn các quyền của công dân trong KNTC được thực hiện đúng trình tự, thủ tục; các căn cứ pháp lý, tài liệu làm cơ sở ban hành quyết định giải quyết đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật. Các quyết định giải quyết được công khai minh bạch.

Đ/c Sùng A Lềnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai giám sát tại Thanh tra tỉnh

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện còn có một số tồn tại như: Việc TCD định kỳ của người đứng đầu một số sở, ngành, địa phương chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật TCD còn ủy quyền cho cấp dưới TCD thay. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC có mặt còn hạn chế. Công tác theo dõi, thông tin báo cáo kết quả giải quyết đơn thư của một số đơn vị còn chậm; việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo có việc còn kéo dài. Việc bố trí địa điểm TCD của một số cơ quan, đơn vị địa phương chưa đảm bảo tính hợp lý theo quy định; một số xã, phường, thị trấn bố trí địa điểm TCD chung với hội trường, trụ sở làm việc hoặc cùng phòng làm việc cán bộ thống kê, tư pháp. Hệ thống hồ sơ sổ sách theo dõi TCD, giải quyết đơn KNTC ở cấp xã chưa có sự thống nhất theo một mẫu chung, còn sửa chữa nhiều, không đúng qui định, cập nhật thông tin chưa đầy đủ, các văn bản thực hiện pháp luật TCD, giải quyết đơn KNTC còn thiếu. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của tập thể và Người đứng đầu các cấp, các ngành chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc thụ lý, tổ chức kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn KNTC đối với một số vụ việc còn kéo dài; việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, khắc phục các thiếu sót, tồn tại ở một số địa phương, đơn vị còn chậm. Công tác quản lý nhà nước về TCD, giải quyết đơn KNTC ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; công tác dự báo, theo dõi, nắm bắt vụ việc phát sinh tại cơ sở chưa sâu sát, thường xuyên. Công tác phân loại đơn thư cấp huyện, cấp xã còn nhiều lúng túng, dẫn đến thống kê, theo dõi và giải quyết đơn khó khăn. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân gửi đơn KNTC còn hạn chế. Công tác hòa giải ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, một số địa phương bố trí cán bộ năng lực chưa đáp ứng yêu cầu, kinh nghiệm còn hạn chế nên việc hòa giải tại cơ sở đạt hiệu quả chưa cao; trình độ, năng lực một bộ phận công chức tham mưu lĩnh vực đơn thư còn hạn chế, dẫn đến chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ hoặc thiếu chủ động, làm hạn chế hiệu quả trong giải quyết công việc.

Để công tác TCD, giải quyết KNTC trong thời gian tiếp theo đạt hiệu quả hơn, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần quan tâm thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:  

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các Luật: Tiếp công dân, Khiếu nại, Luật tố cáo và các quy định, quyết định, hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành về công tác Tiếp công dân, giải quyết KNT, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác của tỉnh về công tác TCD, giải quyết KNTC. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về TCD, giải quyết KNTC đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân để hiểu và thực hiện đúng các quy định; thực hiện các giải pháp kịp thời để giữ vững tình hình an ninh chính trị, môi trường ổn định cho sự phát triển.

 Hai là, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực có nhiều đơn thư, các vụ việc phức tạp, kéo dài; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường phối hợp với UBMTTQ các cấp và các đoàn thể, các cơ quan Nội chính trong công tác TCD, giải quyết đơn thư KNTC. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc KNTC không đúng quy định.

Ba là, Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về TCD, giải quyết KNTC; nghiêm túc thực việc TCD định kỳ, đột xuất; tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân... Nâng cao chất lượng giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt các quyết định giải quyết KNTC, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Có giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện kết luận các cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KNTC.

 Bốn là, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ tham mưu công tác TCD, giải quyết KNTC; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác tiếp dân; phát huy việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc công khai, liên thông giữa các đơn vị trong tiếp công dân, giải quyết KNTC.

                                           Ngô Hữu Tường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 35
  • Trong tuần: 5,207
  • Tất cả: 1,299,400
Đăng nhập