• Image

  Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND

  Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh là văn bản pháp lý quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Theo khoản 9 Điều 4 và Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), nghị quyết của HĐND cấp tỉnh ban hành để quy định: Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi nghị quyết được ban hành sẽ tác động đến nhiều đối tượng, nhiều nội dung của đời sống kinh tế - xã hội, do đó chất lượng nghị quyết là một vấn đề rất quan trọng.

 • Image

  Một số kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà

  Nhiệm kỳ 2021 ‑ 2026, Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà được bầu 33 đại biểu, chia thành 05 Tổ đại biểu HĐND huyện, chất lượng đại biểu được nâng cao. Trong đó có 05 đại biểu có trình độ trên đại học chiếm 15,15%, đại học 25 đại biểu chiếm 75,75%, cao đẳng, trung cấp có 03 đại biểu chiếm 9,1%. Thường trực huyện có 05 thành viên (Chủ tịch HĐND huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy kiêm nhiệm; 01 đồng chí Phó chủ tịch chuyên trách, 02 Trưởng Ban HĐND huyện kiêm nhiệm, 01 Trưởng Ban HĐND huyện chuyên trách). HĐND huyện có 3 Ban, bao gồm Trưởng ban, Phó ban, số lượng thành viên mỗi Ban 05 người hoạt động đảm bảo theo quy định của pháp luật.

 • Image

  Một số hoạt động của HĐND xã Dền Thàng huyện Bát Xát

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, Thường trực HĐND xã Dền Thàng, huyện Bát Xát luôn bám sát chủ trương lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy xã, chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của xã thực hiện tốt các nhiệm vụ về khảo sát, giám sát, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND xã và công tác vận động nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh thực hiện tốt công tác củng cố xây dựng chính quyền tại địa phương.

 • Image

  Bước khởi đầu cho một chặng đường mới

  Hiệu quả hoạt động của HĐND được đo bằng hiệu quả của hoạt động trong công tác dân cử của mỗi đại biểu HĐND. Xác định được vai trò đại diện của  đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Bảo Yên nỗ lực trong các hoạt động của bản thân là cầu nối giữa cử tri với chính quyền nhà nước. Năm 2021 đã trôi đến những ngày cuối cùng, nhìn nhận lại một năm, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Bảo Yên đã có nhiều thành tích đáng tự hào, đánh dấu bước khởi đầu cho một chặng đường mới

 • Image

  Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định năm 2021

  Năm 2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực triển khai các hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri; đồng thời thực hiện tốt chức năng thẩm tra theo lĩnh vực được phân công trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh  ban hành các cơ chế, chính sách và các giải pháp góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

 • Image

  Tiếp tục giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVI

  Để thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, một trong những hoạt động được Hội đồng nhân dân chú trọng, đó là giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Vấn đề này đã được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và cụ thể hóa trong rất nhiều nội dung khác có liên quan. Hoạt động giám sát nói chung và giám sát giải quyết kiến nghị cử tri nói riêng là một trong những nội dung quan trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai (HĐND) đặc biệt quan tâm thực hiện. Hoạt động theo dõi, giám sát giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

 • Image

  Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh

  Hoạt động thẩm tra là hình thức giám sát của các Ban HĐND được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, từng bước đổi mới theo hướng chuyên sâu vào từng nội dung, lĩnh vực. Thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND là một trong những nhiệm vụ của các Ban Hội đồng nhân dân theo luật quy định nhằm xem xét sự phù hợp, tính hợp hiến và hợp pháp, tính thống nhất và khả thi, các báo cáo thẩm tra sẽ trở thành kênh thông tin đắc lực khi thông qua nghị quyết. Thẩm tra tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành nghị quyết của HĐND.

 • Image

  Lào Cai chú trọng nâng cao hiệu quả trong trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

  Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát thấy lực lượng Quản lý thị trường, lực lượng Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng và các địa phương trong việc chia sẻ thông tin, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, bảo vệ quyền lợi của người dân.

 • Image

  Một số kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

  Để đáp ứng yêu cầu thực tế tại địa phương, ngày 04/12/2020 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, ngay sau khi ban hành UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 quy định thực hiện và quản lý, sử dụng các khoản dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết thông qua hội nghị trực tuyến với các cơ sở giáo dục; hội nghị giao ban, hội nghị tổng kết năm học; trong đó hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân có gần 2.000 người tham gia.

 • Image

  HĐND xã Pa Cheo thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

  Từ đầu nhiệm kỳ 2021- 2026, HĐND xã Pa Cheo đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đã tăng cường đổi mới về tổ chức, hình thức hoạt động, phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Dưới sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương. Sự phối hợp giữa UBND xã, UBMTTQ và các tổ Đại biểu HĐND xã đã phát huy sức mạnh tập thể và tổ chức nhiều hoạt động đạt được kết quả đáng khích lệ như: Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết HĐND xã đã thông qua tại kỳ họp thứ nhất; giám sát việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao đến từng thôn bản, giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới; giám sát các công trình nhà nước đầu tư trên địa bàn xã...   

Thống kê truy cập
 • Đang online: 19
 • Hôm nay: 662
 • Trong tuần: 5 979
 • Tất cả: 1071928
Đăng nhập