Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai từ tháng 9/2021

1. Đồng chí Nguyễn Văn Chính

  

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0214.3840.028

                     0982 322389

Nhiệm vụ:

- Điều hành công việc chung của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tài chính cơ quan; Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; sáng kiến cấp cơ sở; đánh giá, phân xếp loại công chức; xét nâng bậc lương trước thời hạn, nâng ngạch đối với công chức Văn phòng. Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và các ban chỉ đạo, tổ công tác khác của Văn phòng.

- Xử lý, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, các cơ quan liên quan chuyển đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Văn phòng; rà soát văn bản quy phạm pháp luật trước khi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ký phát hành, ký thừa lệnh các văn bản do Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh uỷ quyền và các văn bản của Văn phòng theo thẩm quyền phụ trách.

- Chủ tài khoản nguồn kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác tuần, tháng, quý, 06 tháng và năm của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và của Văn phòng trên cơ sở kế hoạch công tác năm và tình hình thực tế do yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

- Chỉ đạo việc xây dựng, triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri; tổng hợp, theo dõi, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện các kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung giám sát.

- Thực hiện Quy chế phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Giữ mối liên hệ trong công tác với các Ban của Tỉnh uỷ, các cấp, ngành, đơn vị có liên quan trong, ngoài tỉnh và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan Văn phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ.

- Đôn đốc, theo dõi hoạt động của các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; công tác thi đua - khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.

 

2. Đồng chí Lê Đình Hùng

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0214.3841.020

                     0917 698968

Nhiệm vụ:

- Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về chuẩn bị các nội dung, tài liệu và các văn bản liên quan khác phục vụ tổ chức các Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; Phiên họp của Thường trực; họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác tham mưu, tổng hợp hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Giúp Chánh văn phòng phụ trách lĩnh vực tham mưu, tổng hợp, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về các lĩnh vực: Kinh tế - Ngân sách, Văn hoá - Xã hội, Pháp chế và Dân tộc; điều hoà hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác giám sát, khảo sát theo chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để phù hợp với các hoạt động chung.

- Giúp Chánh văn phòng tham mưu cho Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân về công tác thông tin tuyên truyền hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng; chuẩn bị nội dung tin bài trên Trang thông tin điện tử, Bản tin hoạt động của Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; kiểm duyệt các nội dung trả lời câu hỏi trên modul hỏi - đáp của Văn phòng. Trực tiếp tham dự họp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí hằng tuần theo quy định của tỉnh.

- Theo dõi, nắm bắt hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố để giúp Chánh Văn phòng chuẩn bị các nội dung, chương trình các Hội nghị giao ban công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

- Chịu trách nhiệm về nội dung văn bản hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách trước khi Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân ký phát hành. Ký một số văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khi được ủy quyền và của Văn phòng thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

 

3. Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0214.3840.011

                   0912 702627

Nhiệm vụ:

- Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp quốc hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đại biểu quốc hội quyền trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị về Luật, Pháp lệnh...

- Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; thực hiện chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội trong phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương. Phục vụ đại biểu Quốc hội trong việc tiếp xúc cử tri; giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo tham mưu, tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Chánh Văn phòng trong việc tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân;

- Giúp chánh Văn phòng chỉ đạo về công tác tham mưu giúp Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ban công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bồi dưỡng cho đại biểu Quốc hội tỉnh; phụ trách công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, 06 tháng và cả năm; các báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội 6 tháng, cả năm theo yêu cầu; giúp Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan Trung ương và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác ở địa phương.

- Chịu trách nhiệm về nội dung văn bản hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách trước khi Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân ký phát hành. Ký một số văn bản của Văn phòng thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

 

4. Đồng chí Vũ Cao Minh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0214.3858.939

                     0988 490769

Nhiệm vụ:

 - Giúp Chánh Văn phòng phụ trách các hoạt động theo lĩnh vực phân công tại Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị: Công tác Văn thư - lưu trữ; đào tạo, 4 bồi dưỡng cán bộ, công chức; hành chính, tổng hợp; hồ sơ cán bộ, công chức; tuyên truyền pháp luật; quản lý phương tiện, tài sản, cơ sở vật chất; Bảo vệ bí mật nhà nước; An ninh trật tự và công tác quân sự, nội chính; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng; chế độ chính sách của Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan Văn phòng.

- Chỉ đạo xây dựng khai thác, thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; công tác cải cách hành chính và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan.

- Ký các văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khi được ủy quyền và của Văn phòng thuộc lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách lĩnh vực công tác quản trị theo chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh: Công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết... phục vụ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và của Văn phòng; chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của cơ quan.

- Thực hiện nhiệm vụ ủy quyền tài khoản của Văn phòng một số khoản chi khi được chủ tài khoản ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng phân công. Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, tập thể lãnh đạo văn phòng thường xuyên bàn bạc, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.

Theo Thông báo số 33/TB-VP ngày 15/9/2021

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập