Thông báo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019. Căn cứ Nghị quyết số 1284/NQ-UBTVQH14 ngày 24/6/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 1285/NQ-UBTVQH14 và Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH14 ngày 24/6/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND tỉnh thông báo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:
Tải về
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 949
  • Trong tuần: 2,025
  • Tất cả: 1,730,522
Đăng nhập