Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 182 - KH/ĐUK, ngày 26/10/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 09/KH-ĐU ngày 30/10/2023 để học tập, quán triệt và triển khai giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong từng chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng từ đó tích cực, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động ở Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhằm tạo sự tin tưởng, chuyển biến mạnh mẽ và quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Nội dung học tập, triển khai, thực hiện: Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quy định 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Quy định 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 306-CTr/TU, ngày 31/8/2023 về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Hình thức tổ chức: Đảng ủy Văn phòng xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng theo kế hoạch của Tỉnh ủy và Đảng bộ Khối, xong trước ngày 02/11/2023. Đối với các chi bộ, tổ chức đoàn thể, tổ chức hội nghị quán triệt học tập xây dựng chương trình hành động thực hiện và báo cáo kết quả học tập về Đảng ủy Văn phòng trước ngày 29/11/2023. Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ, tổ chức đoàn thể học tập, quán triệt; kịp thời chỉ đạo, xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các cấp ủy chi bộ, tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngô Hữu Tường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 904
  • Trong tuần: 1,980
  • Tất cả: 1,730,477
Đăng nhập