HĐND tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 13/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) để tiến hành công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn và thực hiện các giải pháp cấn đối thu, chi ngân sách tỉnh năm 2023, đồng thời giải quyết những vấn đề quan trọng khác nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương.

Cùng với những khó khăn chung của cả nước, năm 2023, tỉnh Lào Cai cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, một số chỉ tiêu chính dự kiến sẽ khó đạt theo kế hoạch trong đó có chỉ tiêu về thu ngân sách, do vậy cần điều chỉnh dự toán đã giao cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại khoản 3, Điều 53 của Luật ngân sách Nhà nước và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo quy định tại khoản 7, Điều 67 của Luật Đầu tư công.... Đồng thời, thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. Do vậy cần thiết phải tổ chức kỳ họp để thực hiện các nội dung trên và kết hợp trình HĐND tỉnh một số nội dung khác quan trọng và cần thiết để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Điều chỉnh kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; sửa đổi bãi bỏi một số khoản tại Điều 3 của Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND quy định một số nội dung, mức chi thực hiện chương trình MTQG; sửa đổi bổ sung một số điều của chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo kèm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự tại kỳ họp

Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trình bày tờ trình số 23 về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Theo danh sách có 30 đồng chí, gồm: Thường trực HĐND tỉnh 03 đồng chí; các Ban của HĐND tỉnh 04 đồng chí; Thường trực UBND tỉnh 04 đồng chí; các ủy viên UBND tỉnh 19 đồng chí. Có 02 ủy viên UBND tỉnh gồm đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đồng chí Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm do mới được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm.

anh tin bai
anh tin bai

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 15

Để chuẩn bị cho công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai hướng dẫn công tác lấy phiếu tín nhiệm và gửi tài liệu cho các đại biểu nghiên cứu, thảo luận tại tổ. Các đại biểu nhất trí cao với những nội dung đánh giá trong các báo cáo cá nhân cũng như bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Đã có gần 40 lượt ý kiến tham gia về các nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Các đại biểu HĐND tỉnh đều khẳng định với vai trò, trách nhiệm của những người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần trong việc tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong những năm qua và từng bước hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI. Tại Kỳ họp có 49 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tham gia bỏ phiếu. Kết quả các đại biểu đều có số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đạt cao. Kết quả bỏ phiếu đã được 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt nghị quyết thông qua.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe 09 tờ trình, báo cáo về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; việc điều chỉnh Nghị quyết về kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; trờ tình về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023; tờ trình ban hành Nghị quyết sử đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản tại điều 3 của quy định kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai…; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND đối với tờ trình của các sở. Sau khi thông qua các Tờ trình, báo cáo, Kỳ họp đã tiến hành thảo luận tại hội trường, các nội dung tại buổi thảo luận được các đại biểu quan tâm tập trung đến các vấn đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và thời gian có hiệu lực.

anh tin bai

Đồng chí Trịnh Xuân Trường Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu làm rõ đối với một số nội dung được các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Năm 2023, việc thu ngân sách của Lào Cai dự báo gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là với các sức thu về tiền sử dụng đất và xuất, nhập khẩu đang đạt rất thấp. Điều này sẽ có tác động tới hoạt động đầu tư công. Trong kế hoạch đầu tư trung hạn có điều chỉnh đầu tư công ở đây trong tờ trình có đề nghị giảm 46 công trình với 538 tỷ tiền đất nhưng giảm đầu tư theo cái số thu thực tế phải giảm nhưng không phải cắt vốn các công trình này... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã làm rõ các nội dung liên quan các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; đặc biệt là liên quan đến kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025…

anh tin bai

Đại biểu nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp

Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI là kỳ họp thứ năm trong năm 2023 và là kỳ họp giải quyết công việc phát sinh lần thứ chín trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 được HĐND tỉnh tổ chức theo Luật định. Các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; các vị HĐND tỉnh bằng các hình thức phù hợp, thông tin đầy đủ đến cử tri trong tỉnh kết quả kỳ họp; kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn gửi cơ quan chức năng theo quy định.

Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) đã thành công tốt đẹp, HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung, đầy đủ các điều kiện cần thiết cho kỳ họp; cám ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên đã đưa tin nhanh chóng, kịp thời về kết quả kỳ họp đến đồng bào, cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

BBT

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 942
  • Trong tuần: 2,018
  • Tất cả: 1,730,515
Đăng nhập