Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp
Ngày 31/12/2021, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nội dung cụ thể như sau:

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/11/2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lào Cai (Nghị quyết số 07-NQ/TU); công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với HĐND đã từng bước được tăng cường, đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các quy định, quy trình, hướng dẫn đối với hoạt động của HĐND đảm bảo thống nhất, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; đổi mới trong công tác lãnh đạo, định hướng nội dung, phương pháp tổ chức, điều hành các kỳ họp, quyết định các vấn đề lớn của địa phương phù hợp với chủ trương lãnh đạo của Đảng, đảm bảo kịp thời, sát thực tế và đúng quy định; chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát từng bước nâng lên; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; nhất là công tác đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, giải quyết và trả lời khiếu nại, tố cáo của công dân được đổi mới, thiết thực và trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp. Quan tâm lãnh đạo, định hướng đối với công tác tổ chức và cán bộ của các cơ quan HĐND các cấp; chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đủ số lượng đại biểu ấn định, coi trọng chất lượng đại biểu; bố trí, phân công hợp lý cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác HĐND; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ, chính sách cho các hoạt động của HĐND theo luật định… Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, kịp thời của các cấp ủy đảng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong việc thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các cơ chế, chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương; HĐND các cấp đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND vẫn còn một số hạn chế đó là: Việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND, nhất là ở cấp cơ sở kết quả còn hạn chế; HĐND một số huyện, xã còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ; chất lượng Kỳ họp HĐND ở một số địa phương chưa cao; một số chủ trương, chính sách ban hành chưa sát với thực tiễn, thiếu tính khả thi; chất lượng hoạt động giám sát còn hạn chế; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lợi các kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa triệt để; Số lượng đại biểu HĐND các cấp có nhiều biến động; Một số đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm chưa dành đủ thời gian tham gia hoạt động của HĐND theo luật định, trong hoạt động giám sát vừa là đối tượng giám sát vừa là chủ thể giám sát nên chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm; điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND ở một số địa phương, nhất là cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; Một số xã, phường sau khi sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính việc tổ chức hoạt động cho đại biểu HĐND khi chuyển địa bàn hoạt động còn lúng túng… Nguyên nhân của các hạn chế đó là: Một số cấp ủy đảng ở cơ sở công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chưa bảo đảm tính toàn diện; việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm chưa thường xuyên. Hoạt động của HĐND huyện, phường còn có nhiều khó khăn, lúng túng do nhiệm kỳ 2016 - 2021 mới thành lập lại, nhiệm kỳ trước thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường. Năng lực, kỹ năng hoạt động của một số đại biểu HĐND nhất là cấp xã còn hạn chế, ít có điều kiện tiếp cận nguồn thông tin nên chưa thực hiện đầy đủ vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu; đa số đại biểu công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể còn lúng túng trong giải quyết mối quan hệ giữa thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị với nhiệm vụ của đại biểu dân cử, nên chưa đảm bảo thời gian cho hoạt động của HĐND. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động Hội đồng nhân dân một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện chính sách chung về tinh giản biên chế nên khó khăn trong việc cân đối bố trí biên chế văn phòng giúp việc cho HĐND các cấp theo yêu cầu.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, sớm khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cấp ủy, chính quyền, Ủy Ban MTTQ các cấp tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cấp ủy tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/11/2016 đến HĐND các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị; tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương, phát huy đầy đủ vai trò của HĐND theo luật định. Quán triệt, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng nội dung các nghị quyết của HĐND đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là những chủ trương, cơ chế, chính sách mới.

2. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh rà soát các quy chế, quy trình, quy định và văn bản hướng dẫn về hoạt động của HĐND, để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của địa phương ban hành và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động HĐND; Chỉ đạo HĐND căn cứ thực tiễn, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy ban hành cơ chế, chính sách đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp; phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, chỉ đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện tốt các nội dung quy chế phối hợp trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, nhất là trong hoạt động của HĐND.

3. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận này,  quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo và định hướng những nội dung quan trọng trước khi trình Kỳ họp HĐND.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh về hoạt động của HĐND các cấp, tuyên truyền việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/11/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp tỉnh Lào Cai.

5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy phối hợp trong công tác tổ chức và cán bộ của HĐND các cấp; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đối với các cơ quan của HĐND và công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo theo quy định.

6. Giao Đảng Đoàn HĐND tỉnh chủ trì phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, định kỳ hàng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tình hình triển khai thực hiện.

Thùy Linh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập