Tăng cường công tác phối hợp góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh
Bước vào nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với các hoạt động khác Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp để xác định trách nhiệm, mối quan hệ và cách thức phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (gọi tắt là công tác phối hợp) dựa trên nguyên tắc: Bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan đã được pháp luật quy định, trong đó tập trung vào 12 nội dung đã ký kết đó là: Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân và thực hiện dân chủ cơ sở; thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; hoạt động TXCT; hoạt động xây dựng pháp luật, ban hành văn bản; chuẩn bị, tổ chức kỳ họp, phiên họp; hoạt động giám sát, khảo sát, kiểm tra và phản biện xã hội; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tiếp công dân, xử lý đơn thư; chế độ thông tin, hội họp...

           Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh công tác phối hợp từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025 đến nay đã chủ động, sáng tạo, tích cực, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ở địa phương nổi bật như: Conng tác tuyên truyền 18 Đề án Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI; kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm; tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững và các chế độ, chính sách an sinh xã hội; tuyên truyền, vận động có hiệu quả phòng, chống dịch bệnh covid-19. Công tác trao đổi thông tin được duy trì thường xuyên, phối hợp kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, giúp cho việc ban hành các chính sách, các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh sát thực tế, phù hợp, hiệu quả hơn. Công tác xây dựng và tuyên truyền phổ biến pháp luật đi vào chiều sâu. Việc tham gia góp ý đối với các dự thảo dự án luật, những nghị quyết, quyết định có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được chú trọng. Qua đó thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm của địa phương; đồng thời, cung cấp các căn cứ, cơ sở thực tiễn để xây dựng các nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh bảo đảm quy định của pháp luật và có tính khả thi cao. Sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì và chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp triển khai kịp thời, tuyên truyền, phổ biến, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương, nhất là việc triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư, thi công các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh. Việc phối hợp tổ chức các hội nghị TXCT của ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh trước và sau các kỳ họp Quôc hội và HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, tăng thời gian và mở rộng số lượng các điểm TXCT tại thôn, tổ dân phố, TXCT gắn với hoạt động đối thoại của ĐBQH Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh với nhân dân và cử tri, để tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời... Tại các hội nghị TXCT Thường trực HĐND tỉnh mời lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo cấp huyện dự để tiếp nhận và trả lời, giải đáp trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau các hội nghị TXCT, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chỉ đạo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm kịp thời, chính xác, gửi đến các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, trả lời cử tri. Trong hoạt động tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đơn thư gửi đến Thường trực, các ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đều được phân loại, theo dõi, xử lý kịp thời đúng quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn thư bảo đảm tiến độ thời gian theo quy định.

      Về chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh, căn cứ theo kế hoạch giao các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các văn bản, tờ trình, dự thảo nghị quyết; thảo luận, thẩm tra, phản biện xã hội bảo đảm chất lượng, tiến độ các nội dung trình kỳ họp. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay HĐND tỉnh tổ chức thành công 14 kỳ họp, trong đó 07 Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh, tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đều thông báo kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh gửi tới kỳ họp. Nội dung, chương trình, điều hành các phiên họp khoa học, phù hợp với diễn biến tại kỳ họp, vai trò của đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện quyền chất vấn và tranh luận tại kỳ họp, dành nhiều thời lượng trong chương trình kỳ họp cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan chuyên môn và lãnh đạo UBND tỉnh đưa ra những giải pháp, cam kết, lời hứa trước cử tri và nhân dân để tập trung giải quyết. Sau các kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành kịp thời các nghị quyết bảo đảm quy định pháp luật, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Duy trì nền nếp việc phối hợp tổ chức phiên họp thường kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND tỉnh; trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm của tháng tiếp theo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trên cơ sở quy chế phối hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Tập trung đôn đốc việc giải quyết các nội dung có tính chất bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, được nhiều cử tri quan tâm, như các vấn đề về đất đai, môi trường, y tế, giáo dục, an sinh xã hội... qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị đã được quan tâm giải quyết, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri và nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay HĐND tỉnh đã quyết nghị ban hành 209 nghị quyết, UBND tỉnh kịp thời thể chế hóa thành các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời, các cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức các hội nghị triển khai, ban hành các kế hoạch, chương trình thực hiện. Nhờ có sự phối hợp trao đổi thông tin thường xuyên thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương.

          Để tiếp tục hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xác định và tăng cường và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp đã thống nhất ký kết từ đầu nhiệm kỳ với một số hoạt động chủ yếu, như: Triển khai thực hiện nghị quyết HĐND; hoạt động TXCT; xây dựng pháp luật, ban hành văn bản; chuẩn bị, tổ chức kỳ họp, phiên họp; hoạt động giám sát, khảo sát, kiểm tra và phản biện xã hội; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tiếp công dân, xử lý đơn thư; chế độ thông tin, hội họp...

Ngô Hữu Tường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 951
  • Trong tuần: 2,027
  • Tất cả: 1,730,524
Đăng nhập