Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng ở Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, của địa phương. Thời gian qua, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Đảng bộ Văn phòng) đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng đến với cán bộ, đảng viên công chức và người lao động ở Đảng bộ Văn phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Ngay từ khi các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng được ban hành, được cấp ủy cấp trên triển khai, Ban Chấp hành Đảng bộ đã kip thời chỉ đạo triển khai đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt thực hiện. Đồng thời với việc học tập trực tuyến do Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy khối) tổ chức, Đảng bộ Văn phòng còn chủ động mời các báo cáo viên của Đảng ủy Khối về quán triệt, triển khai trực tiếp tại Đảng bộ Văn phòng được cán bộ, đảng viên, công chức và người lao độngở Đảng bộ Văn phòng đánh giá cao. Đối với các chi bộ  đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ hoặc đồng chí chi ủy viên trực tiếp quán triệt, phổ biến cho cán bộ đảng viên, công chức và người lao động, kết hợp nhiều phương thức tuyên truyền, phổ biến linh hoạt, phong phú... Việc tham gia học tập của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động ở Đảng bộ Văn phòng thực hiện nghiêm túc, nắm bắt được những nội dung trọng tâm của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng. Việc quản lý và báo cáo kết quả học tập được các chi bộ, tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc, kịp thời… Theo đó, trên cơ sở kế hoạch của cấp ủy cấp trên và Đảng ủy Văn phòng ban hành, các chi bộ, tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết kết luận, quy định của Đảng bằng chương trình hành động cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, từng tổ chức đoàn thể.

 Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng cho thấy, so với yêu cầu thực tiễn đặt ra, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng ở một số chi bộ, tổ chức đoàn thể vẫn còn có mặt hạn chế như: Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết kết luận, quy định của Đảng còn lồng ghép với nhiều nội dung khác, hoặc rút ngắn thời gian; Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có nghị quyết còn chưa kịp thời theo thời gian quy định, nội dung còn chung chung, còn có sự sao chép của cấp trên; việc thảo luận, lấy ý kiến góp ý vào chương trình, kế hoạch hành động đôi khi còn mang tính hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng chưa được thường xuyên; chưa kịp thời nhắc nhở đảng viên chưa nghiêm túc trong học tập, thực hiện nghị quyết của Đảng…Do vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng ở Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong thời gian tới, các chi bộ, tổ chức đoàn thể cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

         Thứ nhất là: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của chi bộ, tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động về triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Tiếp tục thực hiện Thông báo Kết luận 169-TB/TW, ngày 02/8/2008 của Bộ Chính trị khóa X về phát huy tính năng động, sáng tạo hơn cho các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị trong việc tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện”tự diễn biến“,”tự chuyển hóa“trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII; Tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên nhận thức đúng việc học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng là nhiệm vụ và quyền lợi của người cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

         Thứ hai là: Tiêp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng; Coi trọng việc học tập, nghiên cứu phải chặt chẽ, nghiêm túc, ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; đồng thời sát với thực tiễn của câp ủy chi bộ, tổ chức đoàn thể. Sau quán triệt học tập, phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch để cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động bày tỏ quan điểm, ý kiến, nhận thức của mình và đề xuất các giải pháp để thực hiện nghị quyết,

          Thứ ba là: Đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, chi bộ, tổ chức đoàn thể thực hiện nghị quyết của Đảng. Sau khi đã có dự thảo kế hoạch, chương trình hành động, phải dành thời gian thích hợp cho cán bộ đảng viên, công chức và người lao động của chi bộ, tổ chức đoàn thể thảo luận, rà soát, bổ sung, sửa đổi kế hoạch, chương trình hành động thực hiện, có sự thống nhất sát với nghị quyết của chi bộ và nghị quyết Đảng bộ Văn phòng; trong đó mục tiêu, nhiệm vụ đưa ra phải có tính khả thi, tính chiến đấu, thể hiện ý chí, quyết tâm của cấp ủy chi bộ và có giải pháp thực hiện hiệu quả. Kế hoạch chương trình, hành động thực hiện nghị quyết của chi bộ của tổ chức đoàn thể phải được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên phụ trách theo lĩnh vực công tác.

          Thứ tư là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng. Kịp thời phát hiện hạn chế, vướng mắc để có giải pháp khắc phục. Kết quả thực hiện nghị quyết là một trong những cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đề xuất tuyên dương, khen thưởng đối với các tập thể chi bộ, tổ chức đoàn thể hằng năm và trong cả nhiệm kỳ và các cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động điển hình tiến tiến trong hàng tháng, hàng quý và cả năm.

Ngô Hữu Tường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 950
  • Trong tuần: 2,026
  • Tất cả: 1,730,523
Đăng nhập